38- ذهن شما هم چنانچه به این کار متوجه شود یعنی خیال سو‌‌ء قصد کسی را کند یا دیگری سوء نیت دربارهٔ شخصی کند شما هم موافقت کنید یا اصلا فکرتان برای این موافقت حاضر شود مجازات خواهید شد.

راه راست

38- ذهن شما هم چنانچه به این کار متوجه شود یعنی خیال سو‌‌ء قصد کسی را کند یا دیگری سوء نیت دربارهٔ شخصی کند شما هم موافقت کنید یا اصلا فکرتان برای این موافقت حاضر شود مجازات خواهید شد.