35- به مردم بگویید: ای بشر شما به خودی خود راه نخواهید رفت. البته خالقی هست.

راه راست

35- به مردم بگویید: ای بشر شما به خودی خود راه نخواهید رفت.البته خالقی هست. دستورات خالق را مطیع باشید. پس چرا برخلاف می روید؟