34- البته وقتی کسی دزدی کند به روزی خود لطمه می زند و به عقبای خود خیانت می کند و عاقبت بد خواهد داشت.

راه راست

34- البته وقتی کسی دزدی کند به روزی خود لطمه می زند و به عقبای خود خیانت می کند و عاقبت بد خواهد داشت.