30- خداوند برای هر شخصی یا هر ذیروحی چه از حیوان و نبات و انسان و غیره تمام روزی عطا فرموده و خواهند فرمود.

راه راست

30- خداوند برای هر شخصی یا هر ذیروحی چه از حیوان و نبات و انسان و غیره تمام روزی عطا فرموده و خواهند فرمود.