28- سر سوزنی بر خلاف این دستور رفتار ننمایید زیرا مجازات های کلّی خواهد داشت و علاوه بر عقبی در دنیا هم مجازات دارد.

راه راست

28- سر سوزنی بر خلاف این دستور رفتار ننمایید زیرا مجازات های کلّی خواهد داشت و علاوه بر عقبی در دنیا هم مجازات دارد.