27- شما حق ندارید حتی مال خود را هم به طریق بیهوده و در راه باطل صرف کنید.از مال خود نگاهداری نمائید.

راه راست

27- شما حق ندارید حتی مال خود را هم به طریق بیهوده و در راه باطل صرف کنید.از مال خود نگاهداری نمائید.