22- بدون سبب به اشخاص تغیر و خشم نکنید.

راه راست

22- بدون سبب به اشخاص تغیر و خشم نکنید. اگر از کسی ظنین شدید اوّل ببینید تقصیر او چیست. اگر تقصیر او ثابت شد مجازات او را به کسی که قانون معین کرده واگذار کنید و اگر می توانید او را ببخشید. در صورتی که دیحق نباشید حقّ مداخله ندارید. اگر شرعا یا قانونا حقّ مجازات با شما نیست به هیچ وجه نباید دست مجازات به کسی دراز کنید.