20- خداوند قبول ندارد که بندگان همنوع به هم آزار رسانند.

راه راست

20- خداوند هر چند بزرگ و کریم و هر چه از خوبی تصّور کنید هست قبول نمیکند که بندگان او که همنوع هم هستند و از حیث چشم و گوش و دهان و اندام آنها را یک طور خلق فرموده اند و تفاوتی ندارند به هم آزار کنند. دلیل اینکه یکدیگر را می آزارند چیست؟