13-در هنگام شیر دادن به کودک, پند دهید که با خدا باش.خدایی هست یکتا.

راه راست

  13- دایه موقعیکه شیر بدهان بچه می گذارد و به زبان طفلان بگوید,به کودک پند دهد که با خدا باش.خدایی هست یکتا. جز او کسی نیست. محمّدبن عبدالله صل الله علیه و آله وسلم بنده و فرستاده او و آخرین پیامبران است.به طفل اندرز دهد که دروغگویی بداست.