۶- مبادا از آنها به خود ببالید و از نعمت خداوندی به خویشتن فخر کنید.

راه راست

۶- مبادا از آنها به خود ببالید و از نعمت خداوندی به خویشتن فخر کنید. بدترین چیزها تکبر و نخوت است.اگر تکبر و نخوت را ترک کنید خداوند قادر متعال به شما راهنمایی می کند و شما را به راه حقّ اجابت می فرماید.