3- زیرا خداوند بشر را خلق فرموده.ٰ

راه راست

3- زیرا خداوند بشر را خلق فرموده.خداوند بزرگ است. هزاران هزار ستاره آفریده که زمین ما جزء کوچکترین آنهاست و هزاران مخلوق ​​​​از نیستی به هستی آورده که کمترین آنها مخلوقات زمینی می باشد.