بیان چهارم - خدا را چگونه می توان شناخت

دینامیسم آفرینش

ای عزیز در کتاب مکانیسم آفرینش که امید است قبل از خواندن این کتاب مورد مطالعه شما قرار گیرد در موضوع بی‌انتهائی و یگانگی عالم سخنانی بیان گردید و خلاصۀ آن نیز قبلاً گذشت. با این که با تفصیل لازم از خداشناسی سخن نگفتم خود به خود خدا هم ثابت شد و روشن گردید که این عالم عظیم بی‌انتها را قدرتی اداره می‌کند که در خود او است و از آن خارج نیست. چون معلوم گردید اصولاً خارج وجود ندارد. نه این که یک موجود خارجی که بتوان با میکرسکوپ یا تلسکوپ درصدد یافتن آن برآئیم یا آن که برای آن پیش خود شکلی مطابق آن چه در زمین ما سابقه دارد فرض کنیم.