بیان سوم - خلاصه از کتاب مکانیسم آفرینش

دینامیسم آفرینش

در جلد اول کتاب حکمت نوین که عنوان (مکانیسم آفرینش) داشت ضمن موضوعات مختلفی که بیان گردید قسمتی نیز در پیرامون عالم لایتناهی گفته شد. چون قسمت مزبور مقدمه کتاب حاضر و این کتاب دنباله آن قسمت است کسانی که می‌خواهند به خواندن این رساله اقدام نموده و از آن بهره برداری کنند ناچار باید تا حدی آشنا به آن باشند. و ضمناً برای کسانی هم که تازه آن‌ را خوانده‌اند این یادآوری بسیار مفید خواهد بود. این است که رؤس مطالب مزبور را به طور خلاصه و موجز در مقدمه این کتاب به همراه امثله جدیدی به‌منظور درک بهتر بیان می‌دارم.

 کسانی که بخواهند بیشتر استفاده کنند باید به خود کتاب (مکانیسم آفرینش) رجوع نمایند. مفاد و مفهوم قسمتی که به آن اشاره شد بطور خلاصه تحت سه عنوان شرح داده می‌شود:
1- عالم لایتناهی است
2- عالم بی‌ابتدا و بی‌انتها است
3- عالم خودش در خودش واقع است