صلح و صفا و محبت

دینامیسم آفرینش بیان دوم - نظری اجمالی به مطالب کتاب

این سخن بسیار عمیق و مطلب مبسوطی است که اگر ده کتاب به قطر همین کتاب بر آن نوشته شود حق مطلب ادا نخواهد شد. لذا به ناچار با اجمال و کنایه این سخن را گفتم و گذشتم. سخن کوتاه کنم، صلح و صفا و مودت که کنایاتی از آن در این اشعار بیان گردید نظم عالم است و گردش و زندگانی جهان بستگی به صفا و محبت بین اتم‌ها و عناصر و سایر عوالم دارد و این دوستی و محبت لازمه وجود یک دنیای موزون و منظم است. بنابراین در جامعه بشری نیز که تصویر و نمونه‌ای از عالم هستی است بایستی محبت و صفا و وداد و هم کاری و هم آهنگی و دوستی حکم فرما باشد تا بتوان آن‌ را یک محیط سعادت درخشنده وحدت نامید. این است ندای وحدت که از دهان راهنمایان و مبلغان راه حق خارج شده تجلی می‌کند.

* * *

خوانندگان گرامی، مطالبی که در تفسیر این اشعار بیان شد مجملی بیش نبود و شرح مفصل تری از آن‌ را در ضمن صفحات کتاب خواهید دید