خشم عظیم

دینامیسم آفرینش بیان دوم - نظری اجمالی به مطالب کتاب

علت این خشم عظیم که چنین غوغایی بر پا می‌کند همان جدائی است زیرا این ها عاشقانی هستند که از معشوق جدا افتاده‌اند. این عشاق زار پریشان درمانده و دردمند حالت روحی فراق و مهجوری خود را بلااراده و از روی اجبار به‌صورت این فریادهای جهان بر هم زن درمی‌آورند.

آری. هنگامی که میلیاردها از این فریادها به هم پیوست آن غوغای شگفت را که می‌دانید بوجود می‌آورد.