روح و اراده عالم

دینامیسم آفرینش بیان دوم - نظری اجمالی به مطالب کتاب

روح مدیر عالم وجود یعنی اداره کننده زندگانی‌هایی است که مجموع آنها عالم وجود را تشکیل می‌دهد. در این مدیریت همیشه تفوق با او است و هیچ نیروئی نیست که مانع و رادع او گردد و بر خلاف پندار آنها که قائل به‌خدای خیر و شر و نیکی و بدی و یزدان و اهریمن هستند و آنها که می‌پندارند در مقابل نیات مدیریت عالم نیروی دیگری هم هست که آن‌ را خنثی می‌کند می‌گویم این نیرو فاعل مختار بلامنازع و فاتح و ناصر است و هیچ قدرتی در سراسر عالم وجود نیست که به قدر بال مگسی بتواند جلو فعالیت او را بگیرد.می‌دانید چرا؟ برای این که همه نیروها از خود او است و هیچ حول و قوه یعنی نیروی ایجاد تحولات جز او وجود ندارد.