آدمیزاد و شیر

دینامیسم آفرینش بیان دوم - نظری اجمالی به مطالب کتاب

مطالبی که درباره عناصر گفته شد ضمناً روشن کننده بیت ماقبل آخر غزل بالا(ابتدای بیان دوم) که راجع به هیولا صحبت می‌کند می‌باشد. موضوع این است که انسان و حیوان از لحاظ عناصر و روح همگی وجه مشترک دارند چون خمیره تشکیل دهنده موجودات واحد است و از جمیع عناصر باتناسب خود در جسم همه به‌کار رفته است. هرگاه توانستند شیری درست کنند که عناصر و مکانیسم مغزی او به وضع یک آدمیزاد باشد شکل شیر است ولی فکر آدمیزاد دارد و روح با او مثل یک آدمیزاد کار می‌کند. این خود نشانی از وحدت خمیره و اصل است.