بشر جامع همه است

دینامیسم آفرینش بیان دوم - نظری اجمالی به مطالب کتاب

علت واقعی این است که انسان برای تغذیه خود از همۀ عناصر می خورد.با همه حیوانات شریک است.هم با درندگان و سباع شریک است و شتر و اسب و گاو و گوسفند و آهو و گوزن و غیره می خورد هم با پرندگان شکاری شریک است و کبک و تیهو و مرغان را مصرف غذایی خود می کند و هم با حیوانات سبزی خوار شریک است و از غذاهای آنها مصرف می نماید.