جبران کمبود عناصر

دینامیسم آفرینش بیان دوم - نظری اجمالی به مطالب کتاب

همین عمل نسبت به افراد بشر نیز صدق می‌کند. شخصی مریض می‌گردد و طبیب تجویز می‌کند که بایستی تا مدتی روزی یک جوجه بخورد. منظور از خوردن جوجه استفاده از عناصر بدن آن حیوان است که کمبود عناصر بدن بیمار را جبران کند.