دیپلم هایی که به عنوان مؤلف صادر و ارسال شده است

دینامیسم آفرینش

تاسیس 1880 - اساس قانونی و ثبت آن به عنوان برادری جهانی دانشمندان وابسته به موسسات فرهنگی اروپا ، آمریکا و آسیا انجام شده است .
ما شورای اجرائی آکادمی بر حسب اختیاری که از طرف آئین نامه های مربوط آکادمی به ما داده شده است با در نظر گرفتن مشخصات و شایستگی و برازندگی جناب آقای حشمت الله دولتشاهی (حشمت السلطان) بدین وسیله عنوان افتخاری دکتری در فلسفه را به ایشان اعطاء می کنیم .
بدین وسیله قبول جنابعالی را به عنوان عضو دائمی اتحادیه برادری دانشمندان اعلام و درجه فوق را به تاریخ مذکور تقدیم می داریم.
(این دیپلم طی نامه مورخ 21 اکتبر 6591 از طرف آکادمی بین المللی ارسال شده است.)

ترجمه دیپلم آکادمی بین المللی آموریس که اصل آن به زبان ایتالیایی است (دیپلم فوق)
هیئت مدیره آکادمی به مناسبت شایستگی فوق العاده جناب آقای حشمت الله دولتشاهی (حشمت السلطان) و فعالیت برازنده ایشان در زمینه بشر دوستی بر طبق مواد 2-3-5 و 7 آئین نامه این دیپلم آکادمیک افتخار و شایستگی را به خاطر قدر شناسی از خدمات و نیکوکاری ایشان در راه صلح و برادری نسبت به عامه مردم و همه نژاد ها تقدیم می کند.
ثبت شده تحت شماره 73 (آ.م.) در دفتر
تاریخ : تریست (ایتالیا) 4 سپتامبر 1954