عناصر متعلق به کیست؟

دینامیسم آفرینش بیان دوم - نظری اجمالی به مطالب کتاب

و اما درس بزرگتری که می‌گیریم این است که این عناصر که سراسر عالم وجود را پر کرده مگر نه آن است که متعلق به‌خداوندی یعنی صاحب و مایه و منبع عالم هستی است؟ این عناصر در تمام جهان هستی هست منتها به هر موجودی به‌قدری که لازم و مقدر بوده اعطا شده است.