هر کسی انجام وظیفه می کند؟

دینامیسم آفرینش بیان دوم - نظری اجمالی به مطالب کتاب

درس های بسیاری از آن گرفته می‌شود که کوچکترین آن این است که گرگ وظیفه خویش را که عالم خلقت برای او معین کرده به علت همین ترکیب عناصر که دارد انجام می‌دهد و نمی‌توان او را بد و مردود و خطاکار دانست. چه کسی عناصر را در بدن او اضافه کرده؟ فکر کنید و بگوئید.