فرق سباع و حیوانات بی آزار

دینامیسم آفرینش بیان دوم - نظری اجمالی به مطالب کتاب

اکنون مطلب مهمتری بشنوید: گفتیم که همه موجودات عالم از همین عناصر موجود ترکیب شده منتها نسبت ترکیب آن تفاوت دارد. حیوانات سبع و درندگان و وحوش مانند گرگ، شیر، ببر، پلنگ از عناصری که ایجاد حرارت و سبعیت می‌کند به حکم طبیعت و ضرورت وجودی خویش بیشتر دارند.

لذا روح با آنها همان نقش سبعیت را بازی می‌کند و برعکس حیوانات بی‌‌زیان و مظلوم مانند گوسفند، بز، شتر از این عناصر کمتر دارند این است که در رفتارشان مظلومیت و رضا و تسلیم دیده می‌شود و این هم به خاطر ضرورت وجودی آنها و نقشی است که باید در عالم خلقت ایفا نمایند.