روح با عناصر کار می کند

دینامیسم آفرینش بیان دوم - نظری اجمالی به مطالب کتاب

پس به علت اضافه بودن مقدار عنصر است که روح با آن بیشتر کار می‌کند و طفل شروع به فعالیت و شیطنت می‌نماید. برعکس طفلی که عناصر به خصوص معینی که خواص آن شرارت و یا برعکس مظلومیت وابسته به کمی آن است در او کمتر باشد روح نمی‌تواند با آن درست کار کند. در نتیجه ضعیف و مغموم و پژمرده است.

در واقع می‌توان گفت که آن کلسیم تشکیل محل ها یا ظروف یا کارگاه‌هایی در بدن می‌دهد مثلا استخوان را قوی می‌کند و در نتیجه روح بهتر با آن عمل می‌نماید.