علت کسالت و امراض

دینامیسم آفرینش بیان دوم - نظری اجمالی به مطالب کتاب

کسالت و سرماخوردگی و سایر امراض علل مختلفی دارد که یکی از مهم ترین آنها این است که عناصر موجود در بدن کم یا زیاد می‌گردد. در اثر سرماخوردگی و سایر اختلالات این قبیل عناصر بدن کم یا زیاد می‌شود. فرض کنیم برای بدن یک انسان 25 درصد عنصر کلسیم لازم است. اگر 24 درصد یا 27 درصد شود اختلال پدید می‌آید و مرض تولید می‌شود.

هرگونه اختلالی که در این باره پیدا شود موجب کسالت و ناخوشی و ناراحتی می‌گردد. البته منظور عناصر مختلف است و این که کلسیم را می‌گوئیم به عنوان مثال است والا زیاد و کم شدن آلبومین، نمک، سودها و غیره که از عناصر مختلف است برحسب نوع و اثر و خاصیت عناصر آثار مختلفه دارند.