حرکت دائم و انجام وظیفه

دینامیسم آفرینش بیان دوم - نظری اجمالی به مطالب کتاب

بلی دائم در حرکت است و عناصر عالم نیز چنین است و افرادی از آنها مانند اعضاء یک کاروان از جاهای مختلف به هم می‌پیوندند و تشکیل کاروانی می‌دهند، وظیفه‌ای به انجام می‌رسانند.

بعد که جسم پیر شد و تحول یافت، پوسید و تغییر شکل پیدا کرد و نقش خود را به آن صورت معین ایفا نمود دسته‌های عناصر به جای دیگر می‌روند و وظیفه دیگر انجام می‌دهند و این کاروان هم چنان در حرکت است منتها حرکتی است که پایان ندارد. اگر کاروان بشر مقصدی معین دارد کاروان عناصر پایان مقصدشان الی غیرالنهایه است.