همه عالم از عناصر تشکیل دهنده

دینامیسم آفرینش بیان دوم - نظری اجمالی به مطالب کتاب

کلیه عناصری که عالم وجود از آن ترکیب شده با نسبت ها و میزان‌های متناسب و معین در همه چیز عالم از بزرگترین کهکشان‌ها و کرات تا کوچک‌ترین موجودات و ذرات به‌کار رفته است. آیا این امر از عجایب قابل تفکر نیست؟