خداشناسی واقعی

دینامیسم آفرینش بیان اول - دلائلی چند از خداشناسی ه - یک حساب ریاضی

این یک خداشناسی واقعی است. هم دیدنی است هم حس کردنی. چگونه ممکن است به این ترتیب کسی خدا را حس نکند و نبیند. با شرحی که داده شد هم خدا را تصدیق کردید و هم دیدید. مگر نه این است که حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: افا عبدمالا اری؟ آیا من خدائی را که نمی‌بینم بپرستم1:
آیا بهتر نیست همه تسلیم شده و از روی عقل و خرد خداپرست گردند؟ خرسندم که خدا را دیدیم و توانستیم طوری ساده آن را بیان کنیم که شما هم آن را ببینید و حس کنید و بدانید.آیا این قابل شک و انکار است ؟ آیا خدا را عالی تر از این برای بشر امروز با مکانیسم مغزی که دارد می توان روشن و واضح کرد؟

پانویس ها

  1. از خطبه 178 نهج البلاغه