یک حساب ساده

دینامیسم آفرینش بیان اول - دلائلی چند از خداشناسی ه - یک حساب ریاضی

بگذارید یک حساب ساده ریاضی کنیم: این حساب را درباره قدرت انجام دهیم. فرض می‌کنیم در روی کره زمین سه میلیارد افراد بشر وجود دارد، همچنین فرض می‌کنیم در هر فردی از این بشر به طور متوسط یک واحد قدرت هست ـ نتیجه چنین است:
واحد قدرت 3/000/000/000= واحد قدرت × 3/000/000/000 فرد بشر

اکنون فرض کنیم که در روی زمین یک میلیارد میلیارد حیوانات مختلف اعم از پستانداران، پرندگان، ماهیان، حشرات و غیره وجود دارد ( تعداد حقیقی خیلی بیشتر است به عنوان فرض چنین گفته شد) فرض کنیم هر یک از آنها 1/100 واحد قدرت دارند. نتیجه چنین می‌شود:
000/000/000/000/000/10 = × 000/000/000/000/000/000/1 تعداد

حال فرض کنیم که سایر عوامل زمین اعم از نباتات، آبها، برق، بادها (که هر کدام عوامل قدرت هستند و در اصطلاح علمی آنها را ذغال سنگ سفید، آبی، بیرنگ و غیر می‌نامند) در حدود یک میلیارد میلیارد میلیارد واحدند و هر کدام واحد قدرت دارند: نتیجه حساب:
100/000/000/000/000/000/000/000/000= × 1/000/000/000/000/000/000/000/000/000

اینک فرض کنیم تعداد اتم‌های موجود در زمین عدد یک است که یکصد صفر دنبال آن باشد و فرض کنیم که هر اتم واحد قدرت دارد در نتیجه عدد زیر به دست می‌آید.
صفر (95)1
چون پوسته خارجی زمین به نسبت حجم آن در حدود ضخامت یک پوست تخم مرغ است به خود تخم مرغ و عظمت واقعی زمین در نیروها و حرارت و آتش داخل آن است فرض کنیم که قدرت داخلی زمین نیز عدد یک و دنبال آن هزار صفر باشد.

حال اگر توانایی دارید این ارقام را روی کاغذ آورده روی هم جمع کنید؛ نتیجه‌ای که به دست می‌آید یک‌عدد سرسام آور است. تازه تمام این قدرت متعلق به کره زمین است که یک واحد بسیار کوچک و حکم ذره‌ای در فضا می‌باشد. به همین ترتیب قدرت و نیروی کره آفتاب را که 5/109 برابر مساحت زمین است حساب کنید، سپس سایر کرات منظومه شمسی را بر آن بیافزائید.

دانشمندان هیئت می‌گویند منظومه شمسی یکی از میلیون ها کرات کهکشان (راه شیری یا راه مکه) می‌باشد و میلیون ها آفتاب و کره در آن وجود دارد. قدرتهای آنها را هم به این عدد بیافزایید. آن طور که دانشمندان دریافته‌اند کهکشان ما یکی از میلیون ها کهکشان موجود در عالم است. این عدد را در چند میلیون ضرب کنیم (فراموش نشود که خورشیدهایی در عالم هست مثل بتلژوز 1 یا بطل الجوزا که پانصد و چهل برابر خورشید، حجم دارد) ـ همچنین کشف شده که کهکشان‌ها گروه‌ها و گله‌هایی تشکیل می‌دهند. این ها را هم حساب نمایید.

تازه این مقداری است که بشر امروز توانسته با این مکانیسم مغزی و آلاتی که اختراع نموده از عالم پی برد و حقیقت عالم غیر قابل درک است.
این قدرت عالم است که حساب آن از دست انسان خارج است. اینحساب بی‌‌مر می‌باشد. از آنجاییکه دیگر نمی‌توانیم صفر بر آن بیافزاییم و مغز ما قدرت حساب ندارد، و کاغذی برای صفر اضافه کردن باقی نمی ماند ناچاریم بگوئیم:

مجموعه قدرت‌های عالم = … عدد بی‌انتها و بی‌‌حساب قدرت

این قدرت بی‌انتها و بی‌‌حساب که در عالم لایتناهی جمع است به شکل ذرات در عالم پراکنده شده و هر بشر، هر موجود و هر پدیده‌ای از آفرینش به قدر ذره‌ای از آن استفاده می‌کند. حالا ببینید قدرت کل چطور است و چه عظمتی دارد.

پانویس ها

  1. betlgeuse