قدرت مافوق

دینامیسم آفرینش بیان اول - دلائلی چند از خداشناسی ج-پی بردن از صفات

این نکته بسی روشن است که در همه مراتب عالم قدرت مافوق مادون را اداره می‌کند کما این که یک مهندس می‌تواند یک ماشین را اداره کند ولی ماشین قادر به اداره کردن کلیه زندگی مهندس نیست. یک بشر که قدرت بیشتر دارد می‌تواند یک گوسفند را اداره کند و روزی او را تأمین نماید ولی گوسفند قادر به اداره کردن کلیه زندگی بشر نیست.

قدرت مافوق
یک نفر مهندس می‌تواند زندگی یک کارخانه را اداره کند

اینک به سلسله مراتب قدرت های عالم توجه کنیم:
مثلا یک انسان سلول‌های بدن خود را با عمل تغذیه و تنفس و سایر اعمالی که به طور خودکار انجام می‌دهد اداره می‌نماید و کره زمین با وسائلی که در اختیار گذارده زندگانی انسان ها و حیوانات و نباتات و سایر موجودات را به طور طبیعی اداره می‌نماید. آفتاب با نور بخشی و اشعه و نیروهایی که می‌فرستد زمین را اداره می‌نماید و این سلسله مراتب همین طور ادامه می‌یابد. آن قدرتی که مافوق همه قدرت ها است و همه عالم را اداره می‌کند قدرتی است که ما آن‌ را (مافوق‌ترین نیروی قدرت و عظمت) می‌نامیم و همه ادیان و همه ملل هر کدام نامی برای آن قائلند.