انگیزه میهن پرستی است

دینامیسم آفرینش بیان اول - دلائلی چند از خداشناسی الف - دلیل اکثریت

البته انگیزه میهن پرستی مهم است ولی انحصاری نیست و کوشش‌ها و فعالیت‌های یک فرد نمی‌تواند تنها به خاطر آب و خاکی که در آن متولد شده صورت گیرد. به علاوه در مرام کشورهای مادی می‌بینیم که جنبه انترناسیونالیسم یعنی بین المللی برای خود قائلند و این امر نشان می‌دهد که آب و خاک محدود هدف کوشش‌هایشان نمی‌باشد.