انکار چه چیزی را می کنند

دینامیسم آفرینش بیان اول - دلائلی چند از خداشناسی الف - دلیل اکثریت

این نکته را نیز نمی توان از نظر دور داشت که آن کسان که در خدا شک می‌آورند وجود خدائی را که شناخته‌اند و یا از روی مسموعات و معلومات و نوشته‌ها می‌شناسند قبول ندارند.