بیان اول - دلائلی چند از خداشناسی

دینامیسم آفرینش

از آنجا که بحث ما در این کتاب مربوط به‌خداشناسی و روابط خدا و عالم دور می‌زند مناسب دانستم قبل از شروع مطلب دلائلی عقلانی و روشن از خداشناسی بیان دارم هر چند همان طور که گفته شده وجود یزدان چنان ثابت و روشن است که احتیاج به دلیل ندارد. این دلائل را به چند دسته تقسیم می‌کنم: