نظراتی از فلاسفه

دینامیسم آفرینش

وقتی می‌توانیم فلسفه را کامل بشماریم که بتوانیم همه امور جهان را از یک اصل کلی بیرون آوریم.

هربرت اسپنسر

جسم فانی نمی‌شود و نیرو هم از بین نمی‌رود و باقی است چه اگر به یک شکل کاسته شود به‌صورت نیروی دیگری تجلی می‌کند یعنی نیروها به هم تبدیل می‌شوند. گرما، به برق، برق به گرما و هر دو به نور تبدیل می‌گردند. پس شاید همه نیروها در واقع اصول مختلف یک نیروی واحدند. از هر طرف بچرخیم مشهودات و تجربه‌های ما نشان می‌دهد که هر چه هست نیرو است و نیرو هر چند شکل مختلف به خود می‌گیرد ولی اصل آن محفوظ است و شکل ها و تجلیات آن با هم نسبت دارند و از امور نسبی هستند ولی حقیقت آن مربوط به امر مطلق است.

هربرت اسپنسر

چون انرژی‌های مختلف طبیعت به یکدیگر تبدیل می‌گردد پس می‌توانیم حکم کنیم که در جهان انرژی یکی است که صورت‌های مختلف می‌گیرد و مثل بت عیاری هر لحظه به شکلی درمی‌آید.

اسپنسر و علمای قرن 19

انرژی در جهان یکی است و کم و زیاد نمی‌شود و فقط به اشکال مختلفه درمی‌آید و چون می‌بینیم که اعمال روحی و تعقلی هم نحوه‌ای از تجلی انرژی است پس بین انرژی جسمانی و عقلانی رابطه‌ای هست.

فخنر آلمانی

نه موجود معدوم و نه معدوم موجود می‌گردد و کون و فساد همه تغییر و تبدیل است. موجود و معدوم شدن در عالم وجود ندارد.

حکمای هفتگانه یونان

به بعضی از قوانین که خداوند در عالم خلقت مقرر فرموده برخوردم که آن چه در عالم هست یا روی می‌دهد قوانین مزبور کاملا در آن مرعی می‌باشد.

دکارت