اتحاد خداپرستان

دینامیسم آفرینش تبریک نوروز 1333 به عالمیان و چند پیشنهاد سودمند به نوع بشر

راستی آن است که ادیانی که خدا پرستند نیز همین گونه‌اند. در عین حال که این ها به مرکز خود توجه دارند چون همه هدفشان یزدان یگانه و آفرینندۀ جهانیان است نباید از هم دور باشند، نباید از هم جدائی گیرند، نباید با هم دشمنی ورزند و مبارزه نمایند چرا که مقصودشان، مقصدشان، هدفشان یکی است هر چند تشکیلات و راه عملشان جدا باشد.

در آن مثال که در بالا بیان داشتم آیا معقول است کسانی که گرد چراغی چند در بیابان حلقه زده‌اند با یکدیگر از در جدال و مبارزه برآیند در حالی که همه مقصودشان کسب روشنایی و نور گرفتن است. آیا بهتر آن نیست که به جای مبارزه کردن و اضمحلال یکدیگر با دست یگانگی بکوشند تا نورشان افزون گردد و همۀ بیابان را روشن نمایند و همگان دور یک چراغ نیرومند مرکزی گرد آمده و تاریکی را بزدایند؟
آیا قابل ترجیح نیست به جای آن که نیروی خویشتن را صرف از بین بردن یکدیگر کنند درصدد آن برآیند که با یاری و تعاون تاریکی را از بین برند؟