سود یگانگی

دینامیسم آفرینش تبریک نوروز 1333 به عالمیان و چند پیشنهاد سودمند به نوع بشر

سود یگانگی

پس ای خوانندۀ ارجمندـ دریاب که پراکندگی علت اصلی بدبختی بشر است و به همان سبب امروزه دنیائی دچار گرفتاری و بلیات شده است.
هرگاه بشر راه عقل و دانش را پیروی کند جز این بر نخواهد گزید که دست اتحاد به یکدیگر دهد و با نیروی باطنی و حواس گوناگون که یزدان مقتدر دانا در او به ودیعت نهاده هر کس به فرا خور استعداد و توانایی و قدرت خویش گوشه‌ای از این چرخ بزرگ زندگی را در دست گیرد و با منتهای علاقه و عشق و دلسوزی وظیفه ای را که به او محول شده به جای آورد تا ضمن خدمت کردن به جامعۀ دنیوی خود نیز از آسایشی که به دست همۀ بشر فراهم می‌شود برخوردار گردد، یعنی او برای همه کار کند و همه برای او کار کنند تا این کرۀ زمین که مسکن بنی آدم است چون یک خاندان متحد و متشکل و هم آهنگ و موزون با کمال خوشی با یکدیگر به سر برند.