درد بشریت

دینامیسم آفرینش تبریک نوروز 1333 به عالمیان و چند پیشنهاد سودمند به نوع بشر


پس از بیان مقدمۀ بالا اینک یکی از دردهای بزرگ جامعۀ امروز را بیان می‌سازم. این درد چیزی جز نفاق و پراکندگی نیست که دربارۀ آن سخن‌ها گفته و تذکرها داده‌اند و می‌دهند ولی مردم وخامت آن‌ را چنان که باید درک نکرده و اگر فهمیده باشند در پی چاره‌جویی و علاج آن بر نیامده‌اند.
همانا که ناراحتی امروز بشر زائیده پراکندگی و دشمنی است. ترسی که از پدید آمدن یک جنگ جهانگیر دیگر در مغز همۀ افراد انسان رخنه کرده در حالی که هنوز خرابی‌های جنگ گذشته جبران نگردیده جز آن نیست که مولود نفاق و عداوت‌طلبی نوع بشر است. همه حس می‌کنند که با این اختراعات ترس‌آوری که از دماغ آدمی تراوش شده بسی بر نیاید که انسان نادان چنان راه کج و غلطی بسپرد که شهرها بلکه کشورها را نابود سازد و به دست خویش خانه و دودمان خود و برادران خویشتن را بر باد دهد. آن هم برای چه؟
به چه علت؟ قرآن چه خوب فرماید. یخربون بیوتهم بایدیهم و ایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار1 (59-2)

چرا افراد بشر که چون برادر باید پی یکدیگر گرد آیند و از مزایای حیات برخوردار شوند امروز تمام فکر و ذکر و نیرو و انرژی‌شان صرف تهیۀ وسائل اضمحلال برادران خود شده است؟ چرا این اختراعاتی که با زحمات بیشمار از نیروی طبیعت کشف گردیده و باید زندگی بنی آدم را آسان تر و آسوده‌تر سازد برای انهدام و قلع و قمع یکدیگر به کار می‌رود؟ چرا نباید افراد بشر چونان خانواده‌ای صمیمی که هر یک از افراد آن گوشه‌ای از بار آسایش زندگی را به دوش می‌گیرند به جای بهره‌برداری و برخورداری همگانی از میوه کوشش‌های خود در فکر جنگ و ستیز و ستمکاری و ضرر رساندن و آزار کردن و فریب دادن یکدیگر و انجام اعمال زشت و ناصواب به سر برند؟
ای گروه بشرـ آیا می‌خواهید این همه مخلوقات و موجودات با نشاط و زیبا را که هر کدام انباشته از امید و آرزوی فراوان با کمال آزادی از هوای فرح بخش زندگی برخوردارند با تمام لطافت و قشنگی و بی‌آزاری که هستند با چند بمب اتمی و هیدروژنی یا اشعۀ مرگ و این قبیل چیزها از بین بردارید و نابود کنید؟ آیا می‌خواهید نوع خویش‌را به دست مرگ سپارید؟ آیا می‌خواهید غلغله پر نشاط طبیعت را با اعمال جنون‌آمیز خاموش سازید.
بگوئید ـ آیا این است اجرای دستورات پر از محبت حضرت مسیح (ع) و سایر پیامبران بزرگ الهی؟
آفرین بر شما که خوب دستورات را اجرا می‌کنید پس معلوم می‌شود که حضرت عیسی (ع) هم از شما خوشنود است! عجبا! این طور رضایتش را فراهم ساخته‌اید؟
ای دانشمندان و ای بزرگان و قائدین کشورها. آیا این است مورد استعمال حقیقی اختراعاتی که باید برای آسایش زندگانی به‌کار رود؟

هرگاه یکی از حیوانات درنده فردی از افراد آدمی را مجروح سازد برای این عمل اهمیت بسیار قائل شده سر و صداها به راه انداخته و دنیائی را از داد و فریاد پر می‌کنید و عمل حیوان را وحشی‌گری و سبعیت می نامید. چرا؟ فقط برای آن که یک تن انسانی زخمی شده است.
اما اگر خودتان به‌وسیله اختراعات ویران کننده دنیائی را به خاک و خون کشانیده و صدها هزار افراد بشر و موجودات بدون تقصیر عالم را برای ترضیۀ حس شهوانی و جاه طلبی خویش بیهوده نابود سازید آیا کاری صحیح و درست و ملامت ناپذیر به جای آورده‌اید؟ ای دانشمندان بشر! آیا نتیجۀ تفکرات شما و خلاصۀ حرف حسابتان این است؟

پانویس ها

  1. یعنی خانه‌های خود را به دست خودشان و به دست گروندگان خراب می‌سازند عبرت گیرید ای کسانی که چشم عبرت‌بین دارید