تابستان

دینامیسم آفرینش تبریک نوروز 1333 به عالمیان و چند پیشنهاد سودمند به نوع بشر

در این فصل هوا رو به گرمی می‌گراید. درختان سراسر لباس سبز در بر می‌کنند، محصولات زمینی رشد خود را طی نموده میوه و بار داده و برای تولید مثل آماده می‌شوند

آیا هیچ اندیشیده‌اید که چگونه تمام هستی‌های جهان وظیفۀ مأموریت خویش را بی‌چون و چرا بدون سر و صدا و جنجال به جای می آورند؟ ای کاش که بشر نیز پیوسته از آنها سرمشق می‌گرفت.

سخن کوتاه گویم، تابستان موسم بهره‌برداری آدمی از طبیعت است، هنگامی است که زارع و باغبان خشنود و همۀ عالم از نعمات الهی برخوردار و شکرگزار یزدانند.