سوم - تربیت طفل

دینامیسم آفرینش بیان بیست و ششم - موشکافی درباره سلامت دستور سلامت در مراحل مختلف

وقتی‌ که طفل عقلش به درجۀ رشد نرسیده و بد و خوب اصطلاحی و صلاح و ناصواب را تشخیص نمی‌دهد تکلیف تربیت متوجه ولی و مربی و افرادی است که موظف به نگاهداری او هستند که باید تا سر حد امکان در این راه کوشش کنند. این تکلیف شعباتی دارد و هم از حیث مادی و هم معنوی صادق است. والدین یا اولیاء یا مربیان باید در تربیت طفل اهتمام کنند و سعی نمایند که دروغگو و دزد و مردم آزار بار نیاید.