نخست - دقت پدر قبل از انعقاد نطفه است

دینامیسم آفرینش بیان بیست و ششم - موشکافی درباره سلامت دستور سلامت در مراحل مختلف

در صورتی که سلامت خود را حفظ نکند و اعمالی انجام دهد که به وضع عمومی بدن او صدمه زند در ضعیف یا قوی بودن نطفۀ آینده مؤثر است. برخی اعمال لطمات فوق‌العاده به نطفه وارد می‌آورند. این ها امراضی هستند که در نطفه تأثیر کرده و به وراثت منتقل می‌شوند مثل اعتیاد به الکل، تریاک، آلوده شدن به سیفلیس و سوزاک شدید و غیره که اگر معالجۀ کامل نشود نطفه را خراب می‌کند و حتی تا چند نسل اثر دارد. عدم مراعات قواعد و حدود مجامعت نیز موجبات لطمه به نطفه را فراهم می‌سازد. اطفالی که ناقص به‌دنیا می‌آیند یا ضعیف و ناتوان و مریض هستند ارث نامیمونی را به همراه دارند.