دلیل وحدت

دینامیسم آفرینش بیان بیست و پنجم - تشابه شگفت انگیز عناصر عالم ها دلیل کاملی بر وحدت است

تشابه عناصر در کرات دلیل وحدت است. اگر چنین امری نباشد وحدتی نمی‌توان قائل بود و این خود یکی از عجایب عالم است. آیا این امور بدون برنامه و بی‌صانع و بدون آفریننده است؟ آیا فکر نمی‌کنید؟