مخلوقات کرات

دینامیسم آفرینش بیان بیست و پنجم - تشابه شگفت انگیز عناصر عالم ها دلیل کاملی بر وحدت است

مخلوقات هر کره ای متناسب با مواد ترکیبی و میزان عناصر همان کره هستند به این لحاظ نمی‌توانند در کرات و در جو کراتی غیر از کرات خودشان زندگی نمایند مگر این که ترکیب آن نزدیک به کره خودشان باشد.
مخلوقات هر کره طوری ساخته شده‌اند که با ترکیبات جسمی آن کره و ترکیبات آتمسفر آنجا می‌توانند زندگانی نمایند و اصولا جسمشان به همان تناسب ساخته شده است.

مخلوقات کرات
 فضانوردان رابرت کربیم و کریسترفاگلسنگ مشغول ساخت ایستگاه فضایی بین المللی می باشند

مثلا در خورشید که اختلاف عناصر آن‌ را مشتعل نموده شاید مخلوقاتی هست مطابق با فضا و زمین همان کره که به‌خوبی می‌توانند آنجا به سر برند. اما در کرات دیگر مثلا زمین امکان زندگی آنها نیست.
برعکس مخلوقات کره زمین به علت انرژی که در خورشید در اثر ترکیب عناصر وجود دارد نمی‌توانند به آن نزدیک شوند و خواهند سوخت.
بشر چون احتیاج به آب دارد و مقدار آب مثلا در ماه بسیار ناچیز است و جو آنجا نیز مناسب تنفس انسان نمی‌باشد نمی‌تواند آنجا زندگی کند مگر با وسائل. پس به طور کلی مخلوق هر کره‌ای امکان زندگی در کرات دیگر ندارند مگر خود را با وسائل مخصوص مجهز نمایند.

مثلا بدن شما احتیاج به صد گرم ازت دارد ولی ترکیب یک کره دیگر طوری است که ازت آن به نسبت
50 گرم است. البته نمی‌توانید در آنجا زندگی نمایید. مخلوقی آنجا می‌توانند زندگی کنند که متناسب با همین مقدار ازت باشند.
برای روشن شدن ذهن خوب است مخلوقاتی را که در همین کره زمین ما در آب زندگی می‌کنند در نظر گیرید که به علت اختلاف عناصر و محیط، زندگی آنها در جو میسر نیست و به همین ترتیب مخلوقات زمینی در آب نمی‌توانند زندگی کنند.

اشکال اساسی بشر و مسئله مهم مسافرت به کرات همین قضیه است.