اختلاف در مقدار است

دینامیسم آفرینش بیان بیست و پنجم - تشابه شگفت انگیز عناصر عالم ها دلیل کاملی بر وحدت است

در این که عناصر موجود در کرات عالم مانند یکدیگر است تردید نیست و در همه کرات از همه عناصر وجود دارد فقط اختلاف در مقدار این عناصر است. ترکیب و مقدار این عناصر در هر کره به طرز خاصی است که متناسب با وضع و مقدر همان کره می‌باشد. مثلا در کرۀ زمین خاک فراوان است ولی طلا بسیار کم می‌باشد ولی ممکن است کره‌ای در عالم باشد که مقدار طلای آن از خاک زمین ما بیشتر باشد در حالی که خاک در آنجا حکم اکسیر دارد. همین طور کره دیگری ممکن است کربنش زیادتر باشد و الماس مانند قطعات سنگ در آنجا فراوان ریخته باشد. اگر روزی بشر بتواند آنجا برود این حقیقت را مشاهده خواهد نمود. در یک کره مثلا سدیم یا هلیوم بسیار زیاد است در حالی که در زمین مقدار آن کمتر می‌باشد.