فرمان وحدت

دینامیسم آفرینش بیان بیست و چهارم - خودشناسی خداشناسی است فرماندهی بدن و فرماندهی عالم

ارادۀ پروردگار عالم به این نحو است و اسرار کن فیکون (بشو پس می‌شود) به این ترتیب روشن می‌گردد. درصورتی که ظاهراً تمام اعضاء و قوای بدن بشر از هم جدا هستند و هر کدام منفک به نظر می‌رسند ولی تمام آنهارا چه کسی اداره می‌کند؟ همان بشر سالم. خودش خودش را اداره می‌کند و محل فرماندهی خود او است. پروردگار عالم نیز عالم خود را اداره می‌کند و کسی را یارای مخالفت با سرنوشت مقررۀ او نیست.