تخلف از سرنوشت

دینامیسم آفرینش بیان بیست و چهارم - خودشناسی خداشناسی است فرماندهی بدن و فرماندهی عالم

همان طور که اجزاء بدن شما نمی‌توانند و نبایستی از اراده شما تخلف نمایند اجزاء عالم نیز نمی‌توانند از سرنوشت شانه خالی کنند و برنامۀ عظیم عالم برای تمام اجزاء آن لازم‌الاجراست و الا اغتشاش و بی‌نظمی تولید می‌گردد.