واحد عالم

دینامیسم آفرینش بیان بیست و چهارم - خودشناسی خداشناسی است فرماندهی بدن و فرماندهی عالم

عالم نیز همین وضع را دارد و با این که هر بخش از نظام آن به عهدۀ یک قسمت معین گذارده شده وظایف در آن تقسیم گردیده است ولی هر عملی که در عالم انجام شود تصمیم و دستور آن از مرکز فرماندهی عالم صورت می‌گیرد و همان طور که در مورد بدن انسان صدق می‌کند در عالم نیز مرکز فرماندهی آن واحدی است که از مجموعۀ تمام عالم لایتناهی تشکیل شده است یعنی این کل عالم است که دستور می‌دهد که اعمال کلی و جزئی آن انجام می‌گردد همان طور که کل وجود شما است که فرمان می‌دهد و تمام اعمال حیاتی شما از کوچک و بزرگ از خاراندن سر تا حرکات مختلف و کلیۀ فعالیت‌های زندگانی را به شما امر می‌دهد.