رابطه عالم

دینامیسم آفرینش بیان بیست و چهارم - خودشناسی خداشناسی است

با دقت در مطالبی که طی این کتاب بیان شده بر خوانندۀ روشنفکر معلوم و ثابت گردید که اجزاء عالم رابطه و پیوند و اتصال ناگسستنی با یکدیگر دارند که می‌توان روابط آنها را مانند روابط موجودات دریایی دانست که در عین حال که جدا به نظر می‌رسند لیکن این نکته مسلم است که از آب به وجود آمده و پس از تحول به آب باز می‌گردند، آکل و مأکول یکدیگر می‌شوند، پس از تحول به یکدیگر مبدل می‌شوند و خمیرۀ وجود آنها که اصلش از آب است در هر زمان تحولاتی نو می پذیرد. رابط و متصل کنندۀ آنها نیز آب است.

هرگاه کسی را یارای آن باشد که دریا را یک جا نگاه کند مثلا آن‌ را به شکل یک کاسه منفرد بنگرد و موجودات درون آن‌ را یکجا تحت نظر گیرد به این حقیقت بهتر واقف خواهد شد.