بیان بیست و چهارم - خودشناسی خداشناسی است

دینامیسم آفرینش

پس از فراغت از بیان مختصر جبر و تفویض اینک سخنی درباره مسئله مهم خداشناسی و رابطۀ آن با عالم بیان می‌دارم.