نظری به ادیان درباره سرنوشت

دینامیسم آفرینش بیان هیجدهم - علت قائل شدن به خدایان متعدد قبل از اسلام
و مارمیت اذرمیت ولکن الله رمی ـ چون تو تیر افکندی نه تو بلکه خدا افکند.
قرآن مجید سوره 8 ـ آیه 17
و ما اصابکم یوم التقی الجمعان فباذن الله ـ آن چه در روز احد هنگام مقابله در صف کارزار به شما رسید به قضاء خدا و مشیت نافذ او بود.
سوره 3 ـ آیه 166
وماقطعتم من لینه او ترکتموها قائمه علی اصولها فباذن الله ـ آن چه از درختان خرما را بریدید و آن چه را بر پا گذاشتید همه به امر خدا بود.
سوره 59- آیه 5
کلا نمدهولاء و هولاء من عطا ربک و ما کان عطاء ربک محظورا ـ و ما به هر دو فرقه (از دنیاطلبان و آخرت‌طلبان) به لطف خود مدد خواهیم داد که از لطف اعطای پروردگار تو هیچ کس (از مؤمن و کافر) محروم نخواهد بود.
سورۀ اسراء 18 تا 20
یضل به کثیراً و یهدی به کثیراً ـ خدا گمراه می‌کند به آن مثل بسیاری را و هدایت می‌کند بسیاری را.
سوره 2 آیه 26
انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذاقسموا لیصر منها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون ـ ما کافران را نیز به قحط و سختی مبتلا می‌کنیم چنان که اهل آن بستان که قسم خوردند که صبحگاه میوه‌اش را بچینند و هیچ استثناء نکردند (انشاء الله نگفتند) بدین سبب هنوز به خواب بودند که از جانب خدا آتش عذابی نازل شد.
سوره قلم ـ 17 تا 20
ولاتقولن لشیئی انی فاعل ذلک غداً الا ان یشاء الله ـ ای رسول هرگز مگو که من این کار را خواهم کرد مگر آن که بگویی اگر خدا بخواهد. سوره کهف آیه 23
هان ای کسانی که می‌گوئید امروز و فردا به فلان شهر خواهیم رفت و در آنجا یک سال به سر خواهیم برد و تجارت خواهیم کرد و نفع خواهیم برد و حال آن که نمی‌دانید که فردا چه می‌شود از آن رو که حیات شما چیست مگر بخاری نیستید که اندک زمانی ظاهر است و بعد ناپدید می‌شود به عوض آن که باید گفت که اگر خدا بخواهد زنده می مانم و چنین و چنان می‌کنم اما الحال به عجب خود فخر می‌کنید و هر چنین فخر بد است.
رسالۀ یعقوب باب چهارم آیه 13 تا 16