خدا در عالم

دینامیسم آفرینش بیان شانزدهم - سیر خداشناسی در عالم

در فصلی از این کتاب راجع به عقاید غلطی که درباره خدا پیدا شده سخن به میان آمد و دانسته شد که در سیر تاریخ بشریت پیوسته افرادی از انسان که در بین آنها بزرگان و فلاسفه نیز بوده‌اند محل و مکان حتی جسمیت برای خدا قائل شده و مبدائی پنداشته‌اند که از آن مبداء عالم وجود خلق و اداره می‌شود.